Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2015

annnieee
3232 e7ca 390
Reposted fromstylte stylte viaromantycznosc romantycznosc
annnieee
2157 c88d
annnieee
annnieee
8161 3d74 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc

January 14 2015

annnieee
3305 f26e 390
annnieee
3782 816b 390
Reposted fromlittlefool littlefool viatriste triste

December 16 2014

annnieee
6218 10a5 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczoo czoo

November 28 2014

annnieee
2301 4dad 390
Reposted fromsiostry siostry viadusz dusz
3595 0cfa 390
Reposted fromnitrogn nitrogn viamankaa mankaa

November 27 2014

annnieee
annnieee

November 24 2014

annnieee
place | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viadouxsouvenirs douxsouvenirs

November 20 2014

annnieee
6248 e10a 390

November 18 2014

annnieee
9471 7d8e 390
Reposted fromsignofthemoth signofthemoth viawasteland wasteland

November 17 2014

annnieee
3362 36aa 390
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry
annnieee
1965 9f10 390
“Była szczęśliwa. Tak zwyczajnie, radośnie szczęśliwa. Miała blisko, tuż pod dłonią, bijące mocno i równo serce mężczyzny, którego kochała i które biło tylko dla niej. Czy trzeba czegoś więcej?”

— Katarzyna Michalak
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry
annnieee
zabierz mnie stąd, zabierz mnie do siebie.
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna viadynamite dynamite
annnieee
5460 c108 390
"Odkąd Cię pokochałem, moja samotnośść zaczyna się dwa kroki od Ciebie."

J. Giraudoux
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaobliviate obliviate
6241 eba0 390
Reposted fromkattrina kattrina viacalifornia-love california-love
annnieee
2375 00dd 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl